Jump to content
Home > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze dienst wordt geëxploiteerd door Tilda Limited (wij, ons of onze). Onze statutaire zetel is gevestigd op het volgende adres: Tilda Limited, Coldharbour Lane, Rainham, RM13 9YQ, VK.

Lees deze algemene voorwaarden (de ‘voorwaarden’) aandachtig door. Door onze website te bezoeken en te gebruiken, geef je aan akkoord te gaan met deze voorwaarden, het privacybeleid en alle andere kennisgevingen, richtlijnen en regels die wij van tijd tot tijd publiceren voor onze diensten (en die door deze vermelding elk ook deel uitmaken van de voorwaarden). Dit geldt ook voor alle content en functies op deze website (inclusief maar niet beperkt tot alle games, widgets, ingesloten mediaspelers en RSS-feeds) (samen aangeduid als onze ‘diensten’).

Je vindt het privacybeleid via de koppeling onderaan onze webpagina’s.

1. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gelieve dan onze diensten niet te bezoeken en/of te gebruiken.
2. We kunnen deze voorwaarden te allen tijde bijwerken. Neem de voorwaarden daarom regelmatig door, zodat je zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als je onze diensten blijft bezoeken en/of gebruiken nadat we de voorwaarden hebben gewijzigd, geef je daarmee aan akkoord te gaan met en wettelijk gebonden te zijn aan de bijgewerkte en/of aangepaste voorwaarden.

GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN
1. Je gaat ermee akkoord onze diensten uitsluitend te gebruiken voor wettige doeleinden en wel op zodanige wijze dat je daarbij geen afbreuk doet aan de rechten van enige persoon of het gebruik of de exploitatie van onze diensten door enige persoon niet beperkt of hindert, en wel op zodanige wijze dat je je daarbij te allen tijde houdt aan deze voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

2. Je gaat ermee akkoord dat je onze diensten en de content van deze diensten uitsluitend bezoekt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en niet voor enig ander commercieel doeleinde, inclusief reclame of de verkoop van goederen of diensten. Je gaat er ook mee akkoord de content van onze diensten niet te wijzigen, aan te passen of er afgeleide werken van te maken, behalve voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Als je bepaalde content van onze diensten om enige andere reden wilt gebruiken, heb je daarvoor onze voorafgaande schriftelijke toestemming nodig.

3. Van tijd tot tijd kunnen wij onze diensten (inclusief maar niet beperkt tot forums of community’s) geheel of gedeeltelijk uitsluitend toegankelijk maken voor gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd. Als je een identificatiecode, wachtwoord of enige andere informatie instelt of ontvangt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, dien je dergelijke informatie als vertrouwelijk te behandelen en mag je deze niet bekendmaken aan enige derde partij. Alle persoonsgegevens die je als enig onderdeel van dit registratieproces en/of enige andere interactie met onze diensten aan ons verstrekt, worden verzameld, bewaard en gebruikt conform ons privacybeleid. Wij hebben het recht om alle identificatiecodes of wachtwoorden, hetzij door jou gekozen hetzij door ons toegewezen, op elk gewenst moment te deactiveren als je naar onze mening niet hebt voldaan aan enige bepaling in deze voorwaarden.

4. Als je jonger bent dan 16 jaar, heb je toestemming van een ouder of voogd nodig voordat je enige interactieve functie van onze diensten mag gebruiken, zoals het verzenden of uploaden van content naar onze diensten. Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je geen persoonsgegevens van jezelf of anderen, inclusief je telefoonnummer, thuisadres of e-mailadres, verstrekken aan ons of enige andere gebruiker van onze diensten.

5. Wij doen geen enkele toezegging dat de content van onze diensten geschikt of verkrijgbaar is voor gebruik in jouw land; deze website is bestemd voor inwoners van Nederland. Het is jouw verantwoordelijkheid om te zorgen dat je gebruik van onze diensten voldoet aan alle toepasselijke lokale wet- en regelgeving.

INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN
1. Alle informatie, gegevens, teksten, recepten, documenten, afbeeldingen, logo’s, ontwerpen, illustraties, foto’s, opnames, video’s, podcasts, weblogs, RSS-feeds, widgets, ingesloten mediaspelers, software, interactieve functies, advertenties of andere content, diensten of materialen (of enig onderdeel hiervan) die toegankelijk zijn via onze diensten (‘materialen’), zijn beschermd op grond van het auteursrecht, handelsmerken, databankrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten en zijn eigendom van of in licentie verleend aan ons, of worden anderszins door ons gebruikt conform toepasselijke wet- of regelgeving. Niets hierin mag worden uitgelegd als het verlenen door implicatie, uitsluiting of anderszins van enige licentie of enig recht op gebruik van de materialen op enige andere wijze dan toegestaan in deze voorwaarden. Wanneer content wordt verstrekt als inzending voor een prijsvraag, blijft Tilda permanent eigenaar van de winnende inzending.

2. Behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in onze diensten verbind je je ertoe geen enkel onderdeel van onze diensten te kopiëren, op te slaan op enig medium (inclusief op enige andere website), te verspreiden, over te dragen, opnieuw over te dragen, opnieuw te publiceren, uit te zenden, te wijzigen of in het openbaar te vertonen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming (en de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de betreffende intellectuele-eigendomsrechten voor zover en indien van toepassing) conform de Britse Copyright, Designs and Patents Act 1988.

GEBRUIKERSBIJDRAGEN AAN ONZE DIENSTEN
LEES DEZE PARAGRAAF ZORGVULDIG DOOR VOORDAT JE ENIGE CONTENT UPLOADT OF OP ANDERE WIJZE OVERDRAAGT NAAR DE SITE. ALS JE DE TOESTEMMINGEN ZOALS UITEENGEZET IN DEZE VOORWAARDEN NIET AAN ONS WILT VERLENEN, VERZEND DAN GEEN BIJDRAGE NAAR DE SITE.

1. Nu of in de toekomst kunnen wij gebruikers de mogelijkheid bieden om bijdragen (inclusief maar niet beperkt tot teksten, foto’s, recepten, afbeeldingen, video- of audiomateriaal) over te dragen en/of te verzenden (‘verzenden’) naar onze diensten (‘gebruikersbijdragen’).

2. Wanneer je gebruikmaakt van een functie om gebruikersbijdragen te verzenden of in contact te komen met andere gebruikers van onze diensten, dien je de inhoudsnormen zoals uiteengezet in de gedragscode te respecteren. Je belooft dat al je gebruikersbijdragen voldoen aan de gedragscode en dat je alle kosten vergoedt die wij moeten maken indien je deze belofte schendt.

3. Je blijft de auteursrechthebbende van alle oorspronkelijke gebruikersbijdragen die je verzendt. Door een gebruikersbijdrage te verzenden naar een van onze diensten (inclusief maar niet beperkt tot een forum, blog, sociaal netwerk, discussiepagina, fotoalbum of uploadvoorziening voor video’s) en gezien het feit dat wij je de mogelijkheid bieden een gebruikersbijdrage te uploaden (waarvan je erkent dat dit jou voldoende voordeel oplevert), verleen je ons onherroepelijk, onvoorwaardelijk en kosteloos een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, volledig in sublicentie te geven licentie voor alle rechten, aanspraken en belangen in en op een dergelijke gebruikersbijdrage, zodat wij of een van onze opvolgers die gebruikersbijdrage op elke mogelijk wijze mogen gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het recht om dergelijke gebruikersbijdragen (geheel, gedeeltelijk of kopieën ervan) te kopiëren, reproduceren, wijzigen, bewerken, aan te passen, opnieuw in te delen, vertalen, afgeleide werken ervan te maken, op te nemen in andere werken, over te dragen, verspreiden, op te voeren, af te spelen, uit te zenden, vercommercialiseren en anderszins beschikbaar te stellen voor het publiek in elke vorm of op elk medium dat momenteel bekend is of in de toekomst wordt ontwikkeld gedurende de volledige periode dat dergelijke rechten bestaan (inclusief alle mogelijke verlengingen, vernieuwingen, terugdraaiingen en uitbreidingen hiervan) en daarna permanent en zo volledig mogelijk.

4. Omdat de toestemming die je aan ons hebt verleend niet exclusief is, mag je de gebruikersbijdrage op elke mogelijke wijze en via elk medium blijven gebruiken, inclusief het verlenen van toestemming aan anderen om de gebruikersbijdrage te gebruiken, mits dergelijk gebruik niet in strijd is met de rechten die je aan ons hebt verleend of deze rechten ondermijnt.

5. Je geeft ons toestemming om aan elke gebruiker van onze diensten een niet-exclusieve licentie te verlenen om je gebruikersbijdragen aan onze diensten te bekijken, beluisteren, lezen, streamen, downloaden, als link te delen en anderszins te raadplegen via onze diensten en om dergelijke gebruikersbijdragen zoals anderszins toegestaan te gebruiken via de functies in onze diensten en conform deze voorwaarden, en bij dezen verlenen wij deze toestemming ook aan elke gebruiker.

6. Je bent zelf verantwoordelijk voor je gebruikersbijdragen en de gevolgen van het verzenden hiervan naar onze diensten. Je zegt toe dat:

(a) de gebruikersbijdrage je eigen originele werk is en je alle rechten, aanspraken en belangen in of op de gebruikersbijdrage bezit en/of beschikt over alle benodigde licenties, rechten, toestemmingen en machtigingen om alle intellectuele-eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten) op dergelijke gebruikersbijdragen te gebruiken en ons toestemming te geven deze te gebruiken zodat wij de gebruikersbijdrage kunnen gebruiken zoals beoogd onder deze voorwaarden;

(b) niets in de gebruikersbijdrage lasterlijk, obsceen, onbetamelijk, pornografisch, seksueel expliciet, intimiderend, bedreigend of beledigend is, aanzet tot raciale, culturele of religieuze haat, enige andere persoon imiteert of lijkt te imiteren, blijk geeft van minachting van de rechterlijke macht, in strijd is met enige wet- of regelgeving of aanzet tot gedrag dat als onwettig wordt beschouwd (inclusief maar niet beperkt tot enig gedrag dat als strafbaar wordt gezien onder de Britse Terrorism Act 2006) of aanleiding kan geven tot burgerlijke aansprakelijkheid en/of anderszins verwerpelijk is en/of een schending betekent van enige Britse of andere toepasselijke wet- of regelgeving;

(c) je geen materialen, gegevens of informatie verzamelt, verkrijgt, opstelt, vergaart, overbrengt, vermenigvuldigt, verwijdert, herziet, weergeeft of vertoont, ongeacht of deze al dan niet persoonlijk identificeerbaar zijn, die zijn geplaatst door of betrekking hebben op andere personen, bedrijven of ondernemingen, in verband met je gebruikersbijdrage of in verband met je gebruik van onze diensten, tenzij je hiervoor de uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming hebt verkregen van dergelijke andere personen (of hun ouder of voogd indien deze andere personen jonger zijn dan 16 jaar), bedrijven of ondernemingen;

(d) de gebruikersbijdrage geen virus, beschadigd bestand, cancelbot, worm of andere schadelijke code bevat die is ontworpen om de werking van enige software, hardware, telecommunicatie, netwerken, servers of andere apparatuur te verstoren, vernietigen, beperken of ontregelen, noch enige adware, spyware, Trojaanse paarden of andere materialen die zijn ontworpen om gegevens of persoonlijke informatie te beschadigen, aan te tasten, onterecht te onderscheppen of te onteigenen;

(e) je geen header van een TCP-/IP-pakket of een deel van de headerinformatie vervalst in enige gebruikersbijdrage, ongeacht de reden hiervoor;

(f) je geen materialen verzendt of acties uitvoert die resulteren in de overdracht van ongewenste e-mail, kettingbrieven, enquêtes, prijsvragen, piramidespelen, terugkerende of ongevraagde berichten of zogenaamde ‘spam’ en ‘phishing’; en

(g) wij geen enkele persoon of entiteit dienen te betalen of bedragen verschuldigd zijn ten gevolge van ons gebruik of onze inzet van enige gebruikersbijdrage.

1. Hierbij doe je afstand van alle bestaande of toekomstige morele rechten of vergelijkbare rechten in enig deel van de wereld met betrekking tot enige gebruikersbijdrage, en verleen je ons het niet-exclusieve, royaltyvrije wereldwijde recht om gebruik te maken van elke naam, gebruikersnaam, schermnaam, gelijkenis, foto, handtekening en/of biografische materie die je naar ons verzendt.

2. Je dient alle verdere handelingen te verrichten en alle andere documenten ten uitvoer te brengen en te leveren die redelijkerwijs door ons kunnen worden gevraagd om de onder deze voorwaarden verleende licenties en rechten te bevestigen, en dient ervoor te zorgen dat ook alle noodzakelijke derden dit doen.

3. Alle gebruikersbijdragen worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en wij hebben het recht om dergelijk materiaal voor elk doel te gebruiken, kopiëren, verspreiden en bekend te maken aan derden. Tevens hebben wij het recht om relevante informatie bekend te maken aan derden die beweren dat materiaal dat door jou op onze site is geplaatst of er naartoe is geüpload, een schending vormt van hun intellectuele-eigendomsrechten, hun recht op privacy of enige Britse of andere toepasselijke wet- of regelgeving.

Door gebruikers gegenereerde informatie wordt niet door Tilda geverifieerd of goedgekeurd, en standpunten hierin vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de standpunten of waarden van Tilda.

VERWIJDERING VAN MATERIALEN
1. Wij hebben het recht maar zijn niet verplicht om naar eigen keuze (a) gebruikersbijdragen aan onze diensten actief te beoordelen; en/of (b) alle gebruikersbijdragen die jij of enige andere gebruiker naar onze diensten verzendt te verwijderen indien dergelijke gebruikersbijdragen naar onze mening niet voldoen aan deze voorwaarden.

2. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken op elk moment, zonder aansprakelijkheid en met of zonder voorafgaande kennisgeving, (a) gebruikersbijdragen niet op onze diensten te plaatsen; (b) gebruikersbijdragen te verwijderen, op te schorten of de toegang ertoe uit te schakelen; (c) je registratie (indien van toepassing) en recht in te trekken om onze diensten te bezoeken en/of te gebruiken of gebruikersbijdragen te verzenden; en (d) technologische, juridische, operationele of andere beschikbare middelen in te zetten om deze voorwaarden af te dwingen, inclusief maar niet beperkt tot het blokkeren van specifieke IP-adressen of het deactiveren van je registratie en/of gebruikersnaam en wachtwoord (indien van toepassing).

3. Als je een rechthebbende bent (of een agent die handelt namens een rechthebbende) en van mening bent dat enige content (inclusief enige gebruikersbijdrage) op onze diensten inbreuk maakt op je rechten en je wilt dat wij deze content verwijderen, opschorten of de toegang ertoe onmogelijk maken, stuur je via onze contactpagina een bericht met als onderwerp ‘Removal request’ (Verzoek tot verwijdering).

Vergeet niet de volgende informatie te vermelden in je contactformulier:

• details van de content die volgens jou inbreuk maakt of die onderwerp is van inbreukmakende handelingen, evenals informatie die redelijkerwijs toereikend is om ons in staat te stellen de content te vinden (inclusief een URL en/of schermopname);

• informatie die redelijkerwijs toereikend is om ons in staat te stellen contact met je op te nemen, zoals een postadres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres; en

• een verklaring van jezelf dat:

• jij de rechthebbende bent of naar behoren gemachtigd bent om namens de rechthebbende op te treden;

• je te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van de content op de manier waarover je een klacht indient, niet is toegestaan door de rechthebbende, door diens agent of onder de wet; en

• de informatie in de kennisgeving waarheidsgetrouw en nauwkeurig is.

VERTROUWEN OP INFORMATIE UIT ONZE DIENSTEN
1. Informatie die via onze diensten wordt gepubliceerd is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken en is niet bedoeld als advies waarop mensen kunnen vertrouwen. Wij garanderen niet dat materialen nauwkeurig of vrij van fouten zijn en wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de hand die voortvloeit uit enig vertrouwen dat jij of iemand die over de inhoud van onze diensten kan worden geïnformeerd, stelt in de inhoud van onze diensten.

2. Je erkent dat je bij het gebruik van onze diensten mogelijk wordt blootgesteld aan materialen van verschillende bronnen en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de content, het waarheidsgehalte, de juistheid, de bruikbaarheid of de veiligheid van dergelijke materialen. Wij onderschrijven geen gebruikersbijdragen of meningen, aanbevelingen of adviezen die worden geuit in een gebruikersbijdrage en wijzen alle aansprakelijkheid in verband met dergelijke gebruikersbijdragen of ander materiaal van de hand.

3. Wij streven ernaar onze diensten regelmatig bij te werken en kunnen de content op elk moment veranderen. Wij kunnen geheel naar eigen inzicht de toegang tot onze diensten opschorten of de diensten voor onbepaalde tijd afsluiten. De materialen kunnen op enig moment verouderd raken, en wij zijn dan niet verplicht om ze bij te werken.

GARANTIES EN VRIJWARING
1. Onze diensten worden geleverd ‘IN DE HUIDIGE STAAT’ en ‘ZOALS BESCHIKBAAR’, zonder enige toezegging of erkenning van welke aard dan ook. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijzen wij alle garanties, voorwaarden en andere bepalingen van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, in verband met onze diensten en je gebruik van onze diensten van de hand (inclusief maar niet beperkt tot garanties, voorwaarden en bepalingen met betrekking tot een bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een specifiek doel, niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid).

2. Wij garanderen niet dat de functies in de materialen op onze diensten ononderbroken of vrij van fouten zijn, dat defecten worden verholpen of dat onze diensten of de servers waarop deze beschikbaar zijn, vrij zijn van virussen of bugs.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
1. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot gebruikersbijdragen die door onze gebruikers worden verzonden. Het gebruik van onze diensten, de materialen en/of gebruikersbijdragen is geheel voor eigen risico.

2. Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij, andere onderdelen van de Ebro S.A.-bedrijvengroep en aan ons gerelateerde derden hierbij uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, of verlies of schadevergoeding met een boetekarakter (ongeacht of deze voorzien, voorzienbaar, bekend of anderszins waren) die voortvloeit uit, voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van onze diensten, inclusief maar niet beperkt tot: (a) letsel en/of schade aan personen of eigendommen ten gevolge van enige verklaring, inclusief werkelijke of vermeende lasterlijke verklaringen; (b) door derden geleden verliezen, inclusief inbreuk op intellectuele-eigendoms- of privacyrechten; (c) gegevensverlies; (d) verlies van inkomsten of verwachte winst; (e) verlies van handel of contracten; (f) verlies van kansen; (g) verlies van verwachte besparingen; (h) verspilling van management- of kantoortijd; of (i) verlies van goodwill of reputatieschade.

3. Dit doet geen afbreuk aan onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van onze nalatigheid, frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of verkeerde voorstelling van zaken over een fundamentele kwestie, noch aan enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt krachtens toepasselijke wet- of regelgeving.

4. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inbreuk op deze voorwaarden die wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten onze controle.

VERGOEDING DOOR JOU
1. Je stemt ermee in ons en al onze functionarissen, directeuren, medewerkers, agenten, vertegenwoordigers, licentiegevers, leveranciers en operationele dienstverleners op verzoek volledig schadeloos te stellen voor alle vorderingen, rechtshandelingen, procedures, eisen, schade, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven die wij lijden of redelijkerwijs lijden als gevolg van of in verband met je toegang tot en gebruik van onze diensten anders dan conform deze voorwaarden of toepasselijke wet- of regelgeving.

VIRUSSEN, HACKS EN ANDERE OVERTREDINGEN
1. Je mag onze diensten niet misbruiken door het introduceren, overdragen of laten verzenden van virussen, beschadigde bestanden, cancelbots, Trojaanse paarden, wormen, time bombs of logic bombs, registratiefuncties voor toetsaanslagen, spyware, adware of ander materiaal dat bedoeld is om de werking van computersoftware, hardware of telecommunicatieapparatuur nadelig te beïnvloeden of gegevens of persoonlijke informatie aan te tasten, onrechtmatig te onderscheppen of te onteigenen. Je mag niet proberen onbevoegde toegang te krijgen tot onze diensten, de servers waarop deze diensten zijn opgeslagen of enige andere server, computer of database die verbonden is met onze diensten. Je mag onze diensten niet aanvallen door middel van een denial-of-service-, gedistribueerde denial-of-service- of ander type aanval.

2. Elke inbreuk op deze bepaling is een strafbaar feit onder de Britse Computer Misuse Act 1990. Wij melden een dergelijke inbreuk bij de relevante rechtshandhavingsinstanties en werken samen met deze instanties door je identiteit aan hen bekend te maken. In geval van een dergelijke inbreuk wordt je recht om onze diensten te gebruiken onmiddellijk beëindigd.

3. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander schadelijke technologische materialen waarmee je computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of andere materialen in je bezit mogelijk geïnfecteerd raken als gevolg van je gebruik van onze diensten, het downloaden van materialen vanaf onze diensten of van materialen op andere websites die aan onze diensten zijn gekoppeld.

KOPPELINGEN VANUIT EN NAAR ONZE DIENSTEN
Koppelingen vanuit onze diensten
1. Wij hebben geen controle over de inhoud of beschikbaarheid van sites van derden waartoe je via onze diensten toegang kunt krijgen, en dergelijke koppelingen worden uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden. Als je een site via een koppeling bezoekt, doe je dit op eigen risico en is het jouw verantwoordelijkheid om alle beschermende maatregelen te nemen om je te verdedigen tegen virussen of andere schadelijke elementen.

2. Wij onderschrijven niet en zijn evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk (direct of indirect) voor inhoud, advertenties, producten, diensten, verkondigde meningen of informatie op of beschikbaar gesteld via websites van derden (inclusief maar niet beperkt tot betaling voor en levering van producten of diensten) of voor enige schade, verlies of misdrijf veroorzaakt door of in verband met je toegang tot en gebruik van dergelijke websites van derden en beschikbare diensten. Alle voorwaarden, bepalingen, garanties of verklaringen in verband met activiteiten op sites van derden vinden uitsluitend plaats tussen jou en de desbetreffende aanbieder van die site en/of enige relevante dienst.

Koppelingen naar onze diensten
1. Je mag een koppeling naar een pagina op onze website of binnen onze diensten plaatsen zonder onze verdere schriftelijke toestemming hiervoor te vragen, MITS je je volledig houdt aan deze voorwaarden.

2. We behouden ons het recht voor de toestemming voor het plaatsen van koppelingen zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. De website van waaruit je een koppeling maakt, moet in alle opzichten voldoen aan de contentnormen in de gedragscode. Onzen diensten mogen niet worden ingesloten op enige andere site.

3. Koppelingen naar onze diensten moeten op eerlijke en legale manier worden gemaakt en mogen onze reputatie niet schaden of er misbruik van maken. Je mag op geen enkele manier een koppeling maken die een verband met of vertegenwoordiging, goedkeuring of onderschrijving van onze kant suggereert indien die niet bestaat. Koppelingen naar onze diensten impliceren niet dat wij onze goedkeuring verlenen aan of gelieerd of gerelateerd zijn aan een gekoppelde site of dat een gekoppelde site bevoegd is om onze handelsmerken, handelsnamen, merken, logo’s of auteursrechtsymbolen of die van een van onze gelieerde ondernemingen of licentiegevers te gebruiken.

4. Koppelingen naar onze diensten zijn niet toegestaan voor de volgende ‘uitgesloten websites’:
• websites die aanzetten tot haat op grond van ras, religie, geslacht, seksuele geaardheid of anderszins, of die asociaal gedrag aanmoedigen of faciliteren;
• websites die geweld bevorderen, aanmoedigen of faciliteren;
• websites die terrorisme of andere activiteiten die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid bevorderen, aanmoedigen of faciliteren;
• websites die een specifieke sociale groep discrimineren of kwetsbare groepen in de samenleving anderszins uitbuiten;
• websites die illegale activiteiten bevorderen, faciliteren of aanmoedigen;
• websites die misleidend, pornografisch of lasterlijk zijn of die content bevatten die onder het Britse recht illegaal is of waartegen anderszins rechtshandelingen mogelijk zijn; of
• websites die inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer.

RECLAME EN SPONSORING
1. Delen van de diensten of alle diensten kunnen van tijd tot tijd reclame en sponsoring bevatten. Het is de verantwoordelijkheid van adverteerders en sponsoren om te waarborgen dat alle materialen die zij aanleveren voor opname in onze diensten, voldoen aan relevante wetten, voorschriften, regels en deze voorwaarden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige fout of onjuistheid in dergelijke reclame- of sponsormaterialen.

SOFTWARE
1. Van tijd tot tijd kan bepaalde software die ons beschermde werk of het beschermde werk van onze leveranciers is, als download beschikbaar worden gesteld via onze diensten. Je mag de software uitsluitend voor de aangegeven doeleinden onder licentie op niet-exclusieve basis gebruiken. Je mag de software voor geen enkel ander doeleinde gebruiken en mag de software ook niet verder verspreiden, verkopen, decompileren, onderwerpen aan reverse-engineering, demonteren of anderszins bewerken.

PRIVACY
1. Wij nemen je privacy zeer serieus en zijn geregistreerd onder de Britse Data Protection Act 1998. Alle persoonsgegevens die je als enig onderdeel van een registratieproces en/of enige andere interactie met onze diensten verstrekt, worden verzameld, bewaard en gebruikt conform ons privacybeleid. Door gebruik te maken van onze diensten geef je toestemming voor deze verzameling en verwerking, en zeg je toe dat alle gegevens die je verstrekt juist zijn.

VOORRANGSORDE
1. Als er sprake is van enig conflict tussen deze voorwaarden en specifieke voorwaarden die elders op onze diensten worden vermeld met betrekking tot specifiek materiaal, prevaleren deze laatste.

SCHEIDBAARHEID
1. Als wordt bepaald dat een van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins onafdwingbaar is op grond van de wetten van een staat of land waarin deze voorwaarden geacht worden van kracht te zijn, zal die voorwaarde, met betrekking tot en binnen het rechtsgebied waarin deze onwettig, ongeldig of onafdwingbaar is, worden gescheiden en verwijderd uit deze voorwaarden en zullen de overige voorwaarden blijven voortbestaan, volledig van kracht blijven en bindend en afdwingbaar blijven.

RECHTSGEBIED
1. Deze voorwaarden vallen onder en worden uitgelegd conform de wetten van Engeland en Wales.

GESCHILLEN
1. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met onze diensten vallen onder de jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.