Jump to content
Hemsida > Villkor

Villkor

Denna tjänst drivs av Tilda Limited (vi, oss eller vår) Vårt registrerade kontor finns på Tilda Limited, Coldharbour Lane, Rainham, RM13 9YQ.

Läs igenom dessa villkor noga. Genom att använda vår webbplats och allt eventuellt innehåll och alla eventuella funktioner på den (inklusive, utan begränsning, eventuella spel, widgetar, inbäddningsbara mediaspelare och RSS-feeder, gemensamt benämnt ”våra tjänster”), samtycker du till dessa villkor, vår integritetspolicy och alla övriga eventuella meddelanden, riktlinjer och regler som publiceras av oss i våra tjänster från tid till annan (varav samtliga ingår i dessa villkor genom denna referens).

Integritetspolicyn nås via länkarna längst ner på våra webbsidor.

1. Om du inte godkänner dessa villkor bör du inte använda våra tjänster.
2. Vi kan komma att uppdatera dessa villkor när som helst. Granska villkoren regelbundet för att försäkra att du uppmärksammar eventuella förändringar. Att du fortsätter använda våra tjänster efter förändringar i villkoren innebär att du samtycker till att vara juridiskt bunden till de uppdaterade och/eller korrigerade villkoren.

ANVÄNDNING AV VÅRA TJÄNSTER
1. Du samtycker till att endast använda våra tjänster i lagliga syften och på ett sätt som inte på något sätt begränsar, förhindrar eller inkräktar på rättigheterna för att någon person ska kunna använda eller njuta av våra tjänster samt att vid alla tillfällen handla i överrensstämmelse med dessa villkor och med alla rådande lagar och bestämmelser.

2. När du använder våra tjänster samtycker du till att endast använda dess innehåll för eget och icke-kommersiellt bruk och inte i något kommersiellt eller annat syfte, inklusive marknadsföring eller försäljning av några varor eller tjänster. Du samtycker även till att inte anpassa, ändra eller skapa ett derivatverk från något innehåll i våra tjänster förutom i eget och icke-kommersiellt bruk. För att använda något av innehållet i våra tjänster i något annat syfte behöver du vårt föregående skriftliga tillstånd.

3. Från tid till annan kan vi komma att tillgängliggöra delar av våra tjänster (inklusive, utan begränsning, forum och communities) eller alla våra tjänster enbart till de användare som har registrerat sig hos oss. Om du väljer eller tilldelas en identifikationskod för användare, ett lösenord eller några andra uppgifter som en del i våra säkerhetsförfaranden måste du behandla sådana uppgifter konfidentiellt och du får inte lämna ut dem till en tredje part. Alla personuppgifter som delas med oss i samband med denna registreringsprocess eller någon annan interaktion med våra tjänster kommer att samlas in, lagras och användas i enlighet med vår integritetspolicy. Vi har rätten att när som helst avaktivera en användares identifikationskod eller lösenord, oavsett om du valt dem själv eller fått dem av oss, om vi bedömer att du inte har uppfyllt några av bestämmelserna i dessa villkor.

4. Om du är yngre än 16 år behöver du en förälders eller målsmans tillstånd innan du använder några interaktiva funktioner i våra tjänster, såsom att överföra eller ladda upp eventuellt innehåll till våra tjänster. Om du är yngre än 16 år får du inte avslöja några personuppgifter om dig själv eller någon annan, inklusive ditt telefonnummer, din hemadress eller e-postadress, till oss eller till någon annan användare av våra tjänster.

5. Vi gör inga framställningar om att något av innehållet i våra tjänster är lämpligt eller tillgängligt för bruk i ditt land. Denna webbplats är avsedd för användning i Sverige. Du ansvarar för att se till att din användning av våra tjänster sker i enlighet med alla tillämpliga lokala lagar och föreskrifter.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
1. Samtlig information vad gäller uppgifter, text, recept, dokument, grafik, logotyper, design, bilder, foton, videor, podcaster, bloggar, RSS-feeder, widgetar, inbäddningsbara mediaspelare, mjukvara, interaktiva funktioner, annonser eller annat innehåll, andra tjänster eller annat material (eller eventuella delar av sådant) som är tillgänglig i våra tjänster (material) skyddas av upphovsrätt, varumärken, databasrätter och övriga immateriella rättigheter och ägs av oss eller har licensierats till oss eller används på annat sätt av oss såsom medges av tillämpliga lagar eller föreskrifter. Ingenting häri ska tolkas som implicit eller på annat sett given behörighet eller rätt att använda vårt material på något annat sätt än vad som anges i dessa villkor. I fall där innehåll skickas in som deltagande i en tävling äger Tilda det vinnande bidraget för alltid.

2. Utöver vad som specifikt tillåts i våra tjänster åtar du dig att inte kopiera, i något medium lagra (inklusive på andra webbplatser), distribuera, överföra, på nytt överföra, på nytt publicera, utsända, modifiera eller offentligt visa någon del ur våra tjänster utan vårt föregående skriftliga tillstånd (och det föregående skriftliga tillståndet av ägaren av de relevanta immateriella rättigheterna såsom i förekommande fall) i enlighet med 1988 års lag om upphovsrätt, mönster och patent (Copyright, Designs and Patents Act 1988).

ANVÄNDARBIDRAG TILL VÅRA TJÄNSTER
LÄS NOGA IGENOM DETTA AVSNITT INNAN DU LADDAR UPP ELLER PÅ ANNAT SÄTT ÖVERFÖR NÅGOT SOM HELST INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN. OM DU INTE BEVILJAR OSS DE TILLSTÅND SOM ANGES I DESSA VILLKOR BÖR DU INTE LADDA UPP NÅGOT INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN.

1. Vi kan nu eller i framtiden komma att möjliggöra att användare kan överföra och/eller skicka in bidrag (inklusive, utan begränsning, all slags text, fotografier, recept, grafik, videor eller ljudmaterial) till våra tjänster (Användarbidrag).

2. När du använder en funktion som låter dig skicka in användarbidrag eller kontakta andra användare av våra tjänster måste du följa reglerna för innehåll som fastslås i uppförandereglerna. Du lovar att alla eventuella användarbidrag sker i enlighet med uppförandereglerna och att du kommer att ersätta oss för de fullständiga eventuella kostnaderna som orsakas av brott mot ditt löfte.

3. Du förblir ägaren av upphovsrätten över eventuella originalanvändarbidrag som du skickar in. Genom att skicka in användarbidrag till några av våra tjänster (inklusive, utan begränsning, forum, bloggar, sociala nätverk, diskussionssidor, fotoalbum eller videouppladdningstjänster) och med hänsyn till att vi möjliggör för dig att ladda upp användarbidrag (vilket du erkänner vara en tillräcklig förmån för dig), beviljar du oss oåterkalleligt, ovillkorligt och kostnadsfritt en icke-exklusiv, världsomfattande, avgiftsfri, underlicensierbar rättighet till samtliga rättigheter över och för ett sådant användarbidrag, så att vi och eventuella efterträdare kan använda användarbidraget på alla sätt, inklusive, utan begränsning, rätten att kopiera, reproducera, modifiera, redigera, anpassa, omformatera, översätta, skapa derivatverk från, inkorporera i andra verk, överföra, distribuera, uppvisa, spela, utsända, kommersialisera och på annat sätt tillgängliggöra ett sådant användarbidrag för allmänheten (i såväl fullständigt som delat eller kopierat skick) i vilket befintligt format eller medium som helst eller som utvecklas i framtiden under hela perioden under vilken sådana rättigheter kvarstår (inklusive alla förnyelser, återupprättande, återgångar och förlängningar av desamma) och därefter i största möjliga utsträckning för alltid.

4. Tillståndet du har försett oss med är inte exklusivt och därför kan du fortsätta att använda funktionen för användarbidrag på vilket sätt som helst i alla eventuella medium, inklusive att låta andra använda det, förutsätt att sådan användning inte går emot eller förhindrar rättigheterna du har gett oss.

5. Du ger oss tillstånd att ge och ger härmed varje användare av våra tjänster en icke-exklusiv rättighet att visa, lyssna på, läsa, strömma, ladda ner, länka till eller på annat sätt nå dina användarbidrag till våra tjänster genom våra tjänster och på annat sätt använda sådana användarbidrag såsom tillåts genom våra tjänsters funktioner och i enlighet med dessa villkor.

6. Du ansvarar själv för dina användarbidrag och konsekvenserna av att skicka in dem i våra tjänster. Du lovar att:

(a) användarbidraget är ditt eget originella verk och att du äger de fullständiga rättigheterna av och för användarbidraget och/eller att du har alla nödvändiga licenser, rättigheter, samtycken och tillåtelser att använda och att tillåta oss att använda alla eventuella immateriella rättigheter (inklusive, utan begränsning, upphovsrätt) i sådana användarbidrag så att vi kan använda användarbidraget på så sätt som beskrivs i dessa villkor;

(b) ingenting i användarbidraget är ärekränkande, anstötligt, opassande, pornografiskt, sexuellt explicit, trakasserande, hotfullt eller kränkande, uppmuntrar till hat baserat på etnicitet, kultur eller religion, imiterar eller verkar imitera någon annan person, gör sig skyldigt till domstolstrots, bryter mot någon som helst lag eller föreskrift eller uppmuntrar till handlingar som skulle utgöra ett brott (inklusive, utan begränsning, eventuella handlingar som skulle anses vara ett brott under Terrorism Act 2006) eller ger upphov till något skadeståndsansvar och/eller på annat sätt är tvivelaktigt och/eller en överträdelse av svensk eller på annat sätt tillämpliga lagar eller föreskrifter;

(c) du inte kommer att samla in, erhålla, sammanställa, utsända, kopiera, radera, omarbeta eller visa något material, några uppgifter eller någon information, oavsett om den är personligen identifierbar eller inte, som publiceras eller beträffar någon annan person, något annat företag eller någon annan firma, i samband med ditt användarbidrag eller i samband med din användning av våra tjänster, så du inte har erhållit föregående uttryckligt tillstånd att göra det av en sådan person (eller deras förälder eller målsman om en sådan person är yngre än 16 år), firma eller ett sådant företag;

(d) användarbidraget inte innehåller något virus, någon skadad fil, cancelbot, maskprogram eller annan skadlig kod som utformats för att störa, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos eller störa eventuell mjukvara, hårdvara, telekommunikation, eventuella nätverk, servrar eller annan utrustning, eller något annonssmusslingsprogram, spionprogram, trojanska hästar eller något som helst annat material som utformats för att skada, störa, felaktigt avkoda eller expropriera några uppgifter eller personuppgifter;

(e) du inte ska förfalska något TCP/IP-pålägget eller delar av påläggsinformationen i något användarbidrag av vilken anledning som helst;

(f) du inte ska skicka in något material eller utföra några handlingar som leder till spridningen av elektronisk skräppost i form av kedjebrev, enkäter, tävlingar, pyramidspel, duplikatmeddelanden eller oönskade meddelanden eller så kallat ”spammande” eller nätfiske; samt

(g) vi inte ska behöva betala eller stå i skuld för någon person eller enhet som resultat av din användning eller ditt utnyttjande av något som helst användarbidrag.

1. Härmed avsäger du dig alla befintliga moraliska och liknande rättigheter samt som skapas i framtiden i någon del av världen i förhållande till något användarbidrag och ger oss den icke-exklusiva, avgiftsfria, världsomfattande rätten att använda alla namn, användarnamn, pseudonymer, avbildningar, fotografier, signaturer och/eller biografiska material som du skickar in till oss.

2. Du ska, och ansvarar för att nödvändiga tredje parter ska, utföra alla sådana ytterligare handlingar och verkställa och leverera alla sådana övriga dokument som vi rimligen kan begära för att bekräfta licenserna och rättigheterna som beviljas i dessa villkor.

3. Alla användarbidrag kommer att betraktas som icke konfidentiella, och vi har rätten att använda, kopiera, distribuera och uppge sådant material till tredje parter av vilken anledning som helst. Vi har även rätten att uppge relevanta uppgifter till eventuella tredje parter som hävdar att eventuellt material som du har publicerat eller laddat upp på vår webbplats utgör en överträdelse av deras immateriella rättigheter, deras rätt till integritet eller någon annan svensk eller annan tillämplig lag eller föreskrift.

Användargenererade uppgifter verifieras eller godkänns inte av Tilda och åsikterna som uttrycks representerar inte nödvändigtvis Tildas åsikter eller värderingar.

BORTTAGNING AV MATERIAL
1. Vi har rätt att, men är inte förpliktade att (a) aktivt granska användarbidrag till våra tjänster och/eller (b) ta bort eventuella användarbidrag som skickas in till våra tjänster av dig eller av någon annan användare om ett sådant användarbidrag enligt oss inte följer dessa villkor.

2. Vi förbehåller oss rätten att i vår egen beslutanderätt och när som helst utan ansvar och med eller utan förvarning (a) inte publicera eventuella användarbidrag till våra tjänster, (b) ta bort eller stänga av eller inaktivera åtkomst till eventuella användarbidrag, (c) upphäva din registrering (i tillämpliga fall) och dina rättigheter att nå och/eller använda våra tjänster eller skicka in eventuella användarbidrag samt (d) använda eventuella tekniska, rättsliga, operativa eller andra tillgängliga metoder för att upprätthålla dessa villkor, inklusive, utan begränsning, blockera specifika IP-adresser eller deaktivera din registrering och/eller ditt användarnamn och lösenord (i tillämpliga fall).

3. Om du är en rättighetsinnehavare (eller en företrädare för en rättighetsinnehavare) och tror att något som helst innehåll (inklusive eventuella användarbidrag) som återfinns i våra tjänster kränker dina rättigheter och du vill att vi ska ta bort, stänga av eller avaktivera åtkomst till innehållet, skicka ett meddelande via vår kontaktsida med ämnesraden ”Borttagningsförfrågan”.

I ditt kontaktformulär behöver du förse oss med följande uppgifter:

• information om innehållet som du hävdar är kränkande eller som är föremål för den kränkande verksamheten, och tillräckliga uppgifter för att vi ska kunna lokalisera innehållet (inklusive en webbadress och/eller skärmdump),

• tillräckliga uppgifter för att vi ska kunna kontakta dig, såsom postadress, telefonnummer och, i tillämpliga fall, en e-postadress samt

• ett uttalande från dig att:

• du är rättighetsinnehavaren eller vederbörligen bemyndigad att agera å rättighetsinnehavarens vägnar,

• du i god tro tror att användningen av innehållet på det sätt som klagomålet gäller inte har beviljats av rättighetsinnehavaren eller rättighetsinnehavarens företrädare eller av lagen samt

• uppgifterna i meddelandet är sanna och riktiga.

PÅLITLIGHETEN AV UPPGIFTER I VÅRA TJÄNSTER
1. Uppgifter som publiceras via våra tjänster är endast till för att tillhandahålla allmän information och ämnar inte att utgöra råd av avgörande betydelse. Vi hävdar inte att eventuellt material är korrekt eller fritt från felaktigheter och vi frånsäger oss all ansvarsskyldighet och allt ansvar som följer av att eventuellt avgörande betydelse lagts på något innehåll i våra tjänster av dig eller av någon som kan tänkas informeras om något av innehållet i våra tjänster.

2. Du medger att du när du använder våra tjänster kan exponeras för material från en mängd olika källor och att vi inte ansvarar för innehållet, sanningshalten, korrektheten, användbarheten eller säkerheten hos sådant material. Vi ställer oss inte bakom några användarbidrag eller åsikter, rekommendationer eller råd som uttrycks i något användarbidrag, och vi frånsäger oss allt ansvar i samband med sådana användarbidrag eller annat material.

3. Vi strävar efter att regelbundet uppdatera våra tjänster och kan komma att ändra innehållet när som helst. Vi kan när som helst och efter eget gottfinnande stänga av åtkomsten till våra tjänster eller stänga ner dem på obestämd tid. Materialet kan när som helst bli utdaterat och vi har ingen skyldighet att uppdatera det.

GARANTIER OCH FRISKRIVNING
1. Våra tjänster levereras i befintligt och tillgängligt skick utan något som helst slags representation eller godkännande. Så långt tillämplig lag medger frånsäger vi oss alla garantier, omständigheter och andra villkor av alla slag, såväl uttryckta som underförstådda, i samband med våra tjänster och din användning av våra tjänster (inklusive, utan begränsning, vad gäller tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, icke-intrång, kompatibilitet, säkerhet och korrekthet).

2. Vi garanterar inte att funktionerna i något material i våra tjänster kommer att fungera utan avbrott eller fel, att fel kommer att åtgärdas eller att våra tjänster eller servrarna som levererar dem är fria från virus och buggar.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR
1. Vi tar inget ansvar för eventuella användarbidrag som våra användare skickar in. Din användning av våra tjänster, vårt material och/eller eventuella användarbidrag sker helt på din egen risk.

2. Så långt tillämplig lag medger utesluter vi, övriga medlemmar i företagen som ingår i Ebro S.A. och tredje parter som är kopplade till oss allt ansvar för eventuella direkta, indirekta, resulterande, särskilda eller anmärkningsvärda förluster eller skador (oavsett om sådana förluster var förutsedda, förutsebara, kända eller annat) som uppstår från, genom eller i samband med användningen av våra tjänster, inklusive, utan begränsning: (a) skador på personer eller egendom till följd av eventuella uttalanden, inklusive eventuella faktiska eller påstådda ärekränkande uttalanden, (b) förluster hos eventuella tredje parter, inklusive kränkningar av eventuella immateriella rättigheter eller rättigheter för integritet, (c) förlust av data, (d) förlust av vinst eller förväntade vinster, (e) förlust av affärer eller kontrakt, (f) förlorade möjligheter, (g) förlust av förväntade besparingar, (h) bortslösad lednings- eller kontorstid eller (i) förlust av gott anseende eller skadat renommé.

3. Detta påverkar inte vårt ansvar för dödsfall eller personskador till följd av försumlighet, missvisande information eller felaktig framställning av en grundläggande fråga eller något annat ansvar som inte kan exkluderas eller begränsas under tillämpliga lagar och föreskrifter.

4. Vi ansvarar inte för eventuella brott mot dessa villkor som uppstår till följd av omständigheter som ligger bortom vår kontroll.

ERSÄTTNING FRÅN DIG
1. Du samtycker till att helt återbetala oss och samtliga av våra chefer, anställda, företrädare, representanter, licensgivare, leverantörer och operativa tjänsteleverantörer på begäran vad gäller alla slags anspråk, handlingar, förehavanden, krav, skador, förluster, belastningar, kostnader och utgifter som drabbar oss eller rimligen uppstår till följd av eller i samband med din åtkomst och användning av våra tjänster på annat sätt än i enlighet med dessa villkor och andra tillämpliga lagar och föreskrifter.

VIRUS, HACKING OCH ANDRA BROTT
1. Du får inte missbruka våra tjänster genom att införa, överföra eller arrangera skickandet av virus, skadade filer, cancelbots, trojanska hästar, maskar, tids- eller logiska bomber, tangentloggare, spionprogram, annonssmusslingsprogram eller annat material som utformats för att negativt påverka driften av eventuella datorprogram, hårdvara eller telekommunikationsutrustning eller störa, felaktigt avkoda eller expropriera några uppgifter eller personuppgifter. Du får inte försöka att få obehörig åtkomst till våra tjänster, servrarna som de lagras på eller någon server, dator eller databas som är kopplad till våra tjänster. Du får inte angripa våra tjänster med överbelastningsattacker, samordnade överbelastningsattacker eller någon annan typ av attack.

2. Alla brott mot dessa bestämmelser utgör en kriminell handling enligt Computer Misuse Act 1990. Vi kommer att rapportera alla sådana brott till relevant brottsbekämpande myndighet och vi kommer att samarbeta med denna myndighet genom att uppge din identitet. I fall av sådant brott upphör dina rättigheter att använda våra tjänster omedelbart.

3. Vi ansvarar inte för någon förlust eller skador som uppstår genom en samordnad överbelastningsattack, virus eller något annat tekniskt skadligt material som kan påverka din datorutrustning, dina datorprogram, dina data eller annat äganderättsligt material till följd av din användning av våra tjänster, att du laddar ner något material från våra tjänster eller från något annat material på någon annan webbplats som är kopplad till vår.

LÄNKAR TILL OCH FRÅN VÅRA TJÄNSTER
Länka från våra tjänster
1. Vi har ingen kontroll över innehållet eller tillgängligheten hos tredje parters webbplatser som du kan ha tillgång till genom våra tjänster och sådana länkar tillhandahålls endast för att förse dig med information. Om du besöker någon webbplats som vi länkat till gör du det på egen risk och det är ditt ansvar att vidta alla försiktighetsåtgärder för att skydda dig mot virus eller andra skadliga element.

2. Vi ställer oss inte bakom och ansvarar inte (direkt eller indirekt) för eventuellt innehåll, eventuella annonser, produkter, tjänster, uttryckta åsikter eller information från tredje parters webbplatser (inklusive, utan begränsning, betalning för och leverans av eventuella varor och tjänster) eller för några skador, förluster eller överträdelser som orsakas av eller i samband med din åtkomst till och användning av sådana tredje parters webbplatser och eventuella tillgängliga tjänster. Alla villkor, garantier och framställningar som rör eventuell handel på tredje parters webbplatser sker helt och hållet mellan dig och den relevanta leverantören för den webbplatsen och/eller den relevanta tjänsten.

Länka till våra tjänster
1. Du kan länka till en sida på vår webbplats eller inom våra tjänster utan att begära skriftligt medgivande FÖRUTSATT ATT du agerar helt i enlighet med dessa villkor.

2. Vi förbehåller oss rätten att återta rätten att länka utan varsel. Webbplatsen som du länkar från måste i alla avseenden följa reglerna för innehåll som fastslås i uppförandereglerna. Våra tjänster får inte kopieras på andra webbplatser.

3. Eventuella länkar till våra tjänster måste framföras på ett sätt som är rättvist och rättssäkert och som inte skadar vårt renommé eller utnyttjar det. Du får inte upprätta en länk på ett sätt som antyder någon slags koppling, representation, godkännande eller medgivande från vår sida om sådan inte finns. Länkar till våra tjänster antyder inte att vi ställer oss bakom, samarbetar med eller är kopplade till någon länkad webbplats eller att någon länkad webbplats är berättigad att använda några av våra varumärken, handelsnamn, logotyper eller upphovsrättsskyddade symboler, eller sådana som tillhör några av våra dotterbolag eller licensgivare.

4. Vi tillåter inte länkar till våra tjänster från följande ”exkluderade webbplatser”:
webbplatser som uppmuntrar till hat, oavsett om det baseras på etnicitet, religion, kön, sexualitet eller något annat, eller förespråkar, uppmuntrar till eller underlättar för antisocialt beteende,
• webbplatser som förespråkar, uppmuntrar till eller underlättar våldshandlingar,
• webbplatser som förespråkar, uppmuntrar till eller underlättar terrorism eller annan verksamhet som riskerar rikets säkerhet,
• webbplatser som diskriminerar mot en specifik samhällsgrupp eller på annat sätt utnyttjar utsatta grupper i samhället,
• webbplatser som förespråkar, uppmuntrar till eller underlättar olaglig verksamhet,
• webbplatser som är missvisande, pornografiska, ärekränkande eller innehåller olagligt eller annat under svensk lagstiftning bestraffbart innehåll samt
• webbplatser som medför intrång i den enskildes privatliv.

ANNONSER OCH SPONSORSKAP
1. Delar av eller alla tjänster kan från tid till annan innehålla annonser och sponsorskap. Annonsörer och sponsorer ansvarar för att eventuellt material som skickas in för att ingå i våra tjänster följer relevanta lagar, föreskrifter och regler i dessa villkor. Vi ansvarar inte för några fel eller oriktigheter i sådant innehåll från annonsörer eller sponsorer.

MJUKVARA
1. Från tid till annan kan viss mjukvara som är vårt skyddade verk eller våra leverantörers skyddade verk tillgängliggöras för nedladdning via våra tjänster. Du har tillstånd att använda mjukvaran på icke-exklusiv basis och enbart i det avsedda syftet. Du får inte använda mjukvaran i någon annat syfte och får inte sprida, sälja, dekompilera, bakåtkompilera, nedmontera eller på annat sätt hantera mjukvaran.

INTEGRITET
1. Vi tar din integritet på största allvar och är registrerade under Personuppgiftslagen (Data Protection Act 1998). Alla personuppgifter som du delar i samband med en eventuell registreringsprocess och/eller annan interaktion med våra tjänster kommer att samlas in, lagras och användas i enlighet med vår integritetspolicy. Genom att använda våra tjänster samtycker du till insamlandet och behandlingen och lovar att alla uppgifter som du delar är riktiga.

RANGORDNING
1. Om någon konflikt uppstår mellan dessa villkor och ett specifikt villkor som förekommer någon annanstans i våra tjänster gällande ett visst material ska den senare gälla.

AVSKILJBARHET
1. Om något av dessa villkor bedöms vara olagligt, ogiltigt eller på annat sätt ogenomförbart baserat på lagar i delstaten eller landet där dessa villkor är avsedda att verka, ska detta villkor i den utsträckning och inom den jurisdiktion som villkoret är olagligt, ogiltigt eller ogenomförbart avskiljas och avlägsnas från dessa villkor och de kvarvarande villkoren skall fortsätta verka i fullständig kraft och effekt och fortsatt vara bindande och verkställbar.

JURISDIKTION
1. Dessa villkor omfattas av och utformas i enlighet med svensk lagstiftning.

TVISTER
1. Eventuella tvister som uppstår från eller i samband med våra tjänster ska omfattas av behörigheten för svensk domstol.